【www.nyhtjy.com--梦见自然】

玄空风水:二十、玄空地运

小时候家人老是讲本家一位祖先的墓地的故事,风水先生是一位祖先的朋友。祖先往生后择吉日安葬,因为是朋友,而且不是一般的朋友,风水先生自然用尽全部看家本领,最后留给我们家一句话...
小时候家人老是讲本家一位祖先的墓地的故事,风水先生是一位祖先的朋友。祖先往生后择吉日安葬,因为是朋友,而且不是一般的朋友,风水先生自然用尽全部看家本领,最后留给我们家一句话,“此地运多少年,前面多少年主家运大退,过此后主家运大发多少年”等等。后来的事实应验了风水师的断语。为了解开这些神奇问题的迷底,从小对风水就着了迷。言归正传,地运长短的推算包含了玄空学的另一不公开的秘密,现将其算法公开。地运之长短,以中星及向星的关系来决定。而向星与中星并非挨星法排出的星盘中的中星和向星,而是由“洛书”推算出来的玄空元星盘的中星和向星决定的。这个秘密在大部份风水书中含糊其词,不愿说明清楚。二十四山向中,每一山向都有特定的中星与向星的关系。比如子山午向,向星取九,中星取五,九与五相差四,四乘以每运二十年合八十年。其余山向以此法类推。许多不会推算的人只能死记硬背。以下是二十四山向的地运长短:
子山午向,地运八十年。
癸山丁向,地运八十年。
壬山丙向,地运八十年。
午山子向,地运一百年。
丁山癸向,地运一百年。
丙山壬向,地运一百年。
乾山巽向,地运一百六十年。
亥山巳向,地运一百六十年。
戌山辰向,地运一百六十年。
巽山乾向,地运二十年。
巳山亥向,地运二十年。
辰山戌向,地运二十年。
酉山卯向,地运一百四十年。
辛山乙向,地运一百四十年。
庚山甲向,地运一百四十年。
卯山酉向,地运四十年。
乙山辛向,地运四十年。
甲山庚向,地运四十年。
坤山艮向,地运六十年。
申山寅向,地运六十年。
未山丑向,地运六十年。
艮山坤向,地运一百二十年。
寅山申向,地运一百二十年。
丑山未向,地运一百二十年。
地运一过,人去屋空,或几经沧桑主人已非原来的眷属,或经修整改建,或拆除重建。

本文来源:http://www.nyhtjy.com/zhougongjiemeng/144149/